Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o zamykaniu 7 osi POIG

W ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka podpisano 40 umów/porozumień o dofinansowanie (wraz z projektem systemowym). Łączna wartość współfinansowanych projektów w ramach 7 osi to 3 820 mln zł. Do 31 grudnia 2015 r. zakończono realizację 36 projektów (w tym projekt systemowy) na łączną wartość dofinansowania 2 670 mln zł.

Trzy z niezakończonych projektów to tzw. projekty niefunkcjonujące – są to projekty, których realizacja nie została zakończona do 31 grudnia 2015 r. (brak realizacji wszystkich zakładanych produktów oraz brak osiągnięcia wszystkich zakładanych celów), natomiast wszystkie wydatki związane z ich realizacją po tym terminie będą musiały zostać sfinansowane z budżetu państwa. Oznacza to konieczność zabezpieczenia środków na ich realizację w budżetach poszczególnych resortów i instytucji.

Projekt niefunkcjonujący może być kontynuowany do momentu złożenia sprawozdania ostatecznego z realizacji POIG do Komisji Europejskiej, którego data przypada na 31 marca 2017 r.

Łączna wartość dofinansowania w tych projektach niefunkcjonujących to 478 mln zł – z czego znaczna większość środków została już wydatkowana do końca 2015 r. i została zrefundowana ze środków unijnych z perspektywy finansowej 2007-2013.

Szczegółowe informacje na temat projektów dostępne na stronie Ministerstwa Cyfryzacji (link).

Osoba publikująca: Przemysław Kalinowski, liczba wejść: 5291