Informacje ogólne

PROGRAM INNOWACYJNA GOSPODARKA

7. Oś priorytetowa

Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
 

Celem osi priorytetowej jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców.

7 OśInstytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Cyfryzacji.

Miejsce polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym, a zwłaszcza w Unii Europejskiej, jest w coraz większym stopniu zależne od skali dostępności informacji, w tym informacji publicznej, oraz szerokiej dostępności usług elektronicznych – świadczonych przez administrację publiczną na rzecz obywateli i przedsiębiorstw oraz świadczonych przez przedsiębiorstwa sobie nawzajem i obywatelom. Istotnym elementem tych działań jest zapewnienie obywatelom dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w administracji publicznej pozwala zwiększyć efektywność prowadzonych przez nią działań, zdolność prognozowania i planowania, a także obniżyć koszty realizacji zadań administracji publicznej. Wpływa to pozytywnie na racjonalizację budżetu administracji.

Wprowadzone w 7 osi priorytetowej rozwiązania przyczyniają się do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. poprzez likwidację barier na styku biznes-administracja, a także poprzez zwiększenie możliwości powtórnego wykorzystania zasobów informacji publicznej przez przedsiębiorców. Powinny znacznie przyczynić się do rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości, również na terenach oddalonych od centrów gospodarczych.

Tworzenie elektronicznych usług publicznych na rzecz obywateli i przedsiębiorców jest możliwe dzięki przebudowie zaplecza administracji publicznej i utworzeniu w ramach 7 osi priorytetowej w pełni zintegrowanych platform, które umożliwiają świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną w kluczowych dla prowadzenia działalności gospodarczej obszarach, m.in. rozliczeń podatkowych, ceł, opłat administracyjnych itp. Zintegrowany system informatyczny elektronicznych usług publicznych będzie bazował na innowacyjnych technologiach informatycznych.

Integracja po stronie danych będzie obejmuje dalszą rozbudowę i integrację ogólnokrajowej infrastruktury teleinformatycznej stanowiącej zaplecze dla spójnej realizacji usług elektronicznych. Umożliwia ona nie tylko przesyłanie danych między poszczególnymi platformami, rejestrami elektronicznymi i samymi urzędami, integrując jednostki administracji publicznej, ale też zapewnia zestaw niezbędnych usług horyzontalnych wspomagających świadczenie elektronicznych usług publicznych, m.in. dzięki systemowi elektronicznego poświadczenia tożsamości (eID).

Prowadzona jest również dalsza stymulacja tworzenia i rozwoju polskich zasobów cyfrowych w Internecie, w szczególności zasobów o istotnym znaczeniu dla konkurencyjnej pozycji polskiej gospodarki w UE i rozwoju przedsiębiorczości (w tym zwłaszcza udostępnienie zasobów rejestrów państwowych, np. informacji przestrzennej, rejestrów sądowych, Nowej Księgi Wieczystej). Podstawowym zadaniem w tym zakresie jest przebudowa i integracja rejestrów państwowych w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego dostępu do zawartych w nich danych oraz rozwój systemów udostępniania informacji publicznej.

Cele te są realizowane poprzez projekty informatyczne prowadzone przez poszczególne instytucje publiczne z zachowaniem zasady zaufania, poszanowania prywatności użytkownika oraz bezpieczeństwa danych i sieci. Szczególną rolę odgrywają projekty horyzontalne (ponadsektorowe), kluczowe dla możliwości udostępniania usług przez całą administrację.

W ramach osi priorytetowej realizowany jest również projekt systemowy, polegający na wsparciu działań związanych z koordynacją prac prowadzonych w ramach poszczególnych projektów. Polega ona na zapewnieniu tam, gdzie jest to niezbędne, jednorodności tworzonych systemów oraz zapewnieniu ich kompatybilności z działaniami na poziomie regionalnym. Projekt zapewnia też dostęp do pełnego zbioru danych o realizacji całego działania. Prowadzone są również działania promocyjne i informacyjne Jednym z komponentów projektu jest wymiana dobrych praktyk, zarówno na poziomie regionalnym, krajowym jak i unijnym, w celu nabywania nowych umiejętności i wiedzy.

W ramach osi priorytetowej udzielane jest bezzwrotne wsparcie następującym grupom beneficjentów:

  • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe,
  • instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw,
  • konsorcja jednostek administracji publicznej z innymi instytucjami, m.in. jednostkami naukowymi, przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, organami samorządu zawodowego, jednostkami organizacji pozarządowych.

Spodziewane rezultaty realizacji osi priorytetowej:

  • uruchomienie nowych, modernizacja i rozbudowa istniejących usług elektronicznych dla przedsiębiorców i obywateli, świadczonych przez administrację publiczną oraz zwiększenie ich dostępności,
  • uruchomienie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów w administracji publicznej, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego i systemu elektronicznych tożsamości (eID),
  • zwiększenie zakresu wykorzystania istniejących rejestrów państwowych, zasobów i systemów informatycznych administracji publicznej (w Tm informacji prawnej),
  • tworzenie elektronicznej administracji (eGovernment) poprzez uruchomienie zintegrowanej platformy centralnej umożliwiającej świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną, w zakresie usług dla przedsiębiorców i obywateli,
  • zwiększenie dostępności informacji publicznej.

 

 

Budżet osi priorytetowej (EUR)

Razem środki publiczne: 940 758 085

EFRR:  799 644 372

Publiczne środki krajowe 141 113 713

 

 

 

 

 

Osoba publikująca: Klaudia Jasińska, liczba wejść: 15784